Danh sách theo lớp

Em: Huỳnh Tiểu Hỷ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/03/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/03/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Kha
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/08/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Khoa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/02/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Kỳ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Lài
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/07/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Li
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Liêm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/06/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h30’
Em: Huỳnh Tiểu Long
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/11/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/01/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/12/2005
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Mạc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Mậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/12/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nam
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/11/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nghị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/06/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nghĩa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/02/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nguyên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/07/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nhã
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/03/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 5