Danh sách theo lớp

Em: Huỳnh Tiểu Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/2004
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đại
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Danh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/04/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Di
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Dịch
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Diệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đông
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/2003
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Du
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/01/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/09/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Dương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/07/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Giao
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Giáp
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/07/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Giàu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/06/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h55’
Em: Huỳnh Tiểu Hoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/11/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hoàng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/05/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/11/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Hữu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/03/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 15h10’
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 4