Danh sách theo lớp

Em: Chề Thị Mùi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/1963
Hoàn Cảnh: Độc thân ở với trung tâm 13
Em: Vũ Thị Tho
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1973
Hoàn Cảnh: Hoàn cảnh khó khăn
Em: Phạm Thị Thuỷ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/06/1995
Hoàn Cảnh:
Em: Huỳnh Mẫn Duy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/11/2005
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Mẫn Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/11/2005
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Mẫn Kiệt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/10/2005
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Mẫn Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/03/2005
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Lê Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/06/2002
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Nguyễn Ngọc Thu Nghi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/2003
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nghi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/03/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Ân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/08/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu An
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/08/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Bằng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/09/2007
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/08/2006
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Chánh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/10/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Châu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Chính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Cung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/07/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Cương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/10/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 3