Danh sách theo độ tuổi

Em: Huỳnh Tiểu Như Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/2017
Hoàn Cảnh: Là trẻ mồ côi bị bỏ rơi
Em: Huỳnh Tiểu La
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/02/2016
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 15h41'
Em: Huỳnh Tiểu Văn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/11/2015
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 17h11'
Em: Huỳnh Tiểu Lân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/2015
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 14h00'
Em: Huỳnh Mẫn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/08/2014
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50'
Em: Huỳnh Tiểu Sô Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/2014
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 3h00'
Em: Huỳnh Tiểu Quốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/05/2014
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 7h00'
Em: Huỳnh Tiểu Vũ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/04/2014
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 5h10'
Em: Huỳnh Tiểu Duy Duy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/10/2013
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50'
Em: Huỳnh Tiểu Bình Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/2013
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50'
Em: Huỳnh Tiểu Na Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/01/2013
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h18'
Em: Huỳnh Tiểu Tâm Tâm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/01/2013
Hoàn Cảnh: Cháu là một trẻ mồ côi.
Em: Huỳnh Tiểu Hoà Nhất
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/01/2013
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h30'
Em: Huỳnh Tiểu Kiên Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/01/2013
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 4h03'
Em: Huỳnh Tiểu Kiệt Kiệt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/11/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 0h27'
Em: Huỳnh Tiểu Vy Vy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h50'
Em: Huỳnh Tiểu My My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/10/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h05'
Em: Huỳnh Tiểu Phi Phi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/09/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 7h20'
Em: Huỳnh Tiểu Nhi Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/07/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20'
Em: Huỳnh Tiểu Nương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 1