Các trường học

Tên: Trường Đại học Lạc Hồng
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Đóng góp: 7.000.000 VNĐ
Tên: Học sinh Trường International Anglo Chinese School - Singapore
Địa chỉ: Singapore
Ngành nghề:
Đóng góp: 5.500.000VNĐ
Tên: Trường đại học Danver
Địa chỉ: Bang Coloroda, USA
Ngành nghề:
Đóng góp: